Emailadres en telefoonnummer  |  

Disclaimer  |  

Bedankt  |  

U bevindt zich hier: 

>> Bouwvergunning? 

Bouwvergunning nodig?

Er is veel veranderd om een bouwvergunning te kijgen voor een bijgebouw. Helaas is het nu voor alle betrokken partijen, dus ook uw gemeente, niet helemaal duidelijk hoe het feitelijk is geregeld. Leest u daarom het volgende

U krijgt sinds 1 oktober 2010 te maken met:
- Omgevingsvergunning/Wabo
- B.O.R (
het Besluit omgevingsrecht)

Ga naar uw gemeente voor vragen of kijk op internet...

Wij raden u dus aan om allereerst eens langs te gaan bij de afdeling 'Bouw en Woningtoezicht' van uw gemeente om uw plannen uit te leggen en vragen naar uw mogelijkheden. (TIP: Print enkele afbeeldingen van onze website een neem deze mee) Het belangrijkste hierbij is welke mogelijkheden het bestemmingsplan u biedt. U kunt ook de website www.omgevingsloket.nl bezoeken. Zo kunt u nagaan wat de bouwmogelijkheden zijn op uw perceel en of u een bouwvergunning, lees omgevingsvergunning dient aan te vragen. Voor aanvullende informatie kunt u ook kijken op www.omgevingsvergunning.nl

Globaal zullen de meeste bouwvergunninsgvrije bijgebouwen dus ook die van eikenBOUWPAKKETTEN vallen onder
het B.O.R. - bijlage 2 - Artikel 3 waarin de nieuwe categorie vergunningvrije bouwwerken zijn opgenomen. Indien het bouwwerk past binnen de eisen van dit artikel 3 en binnen het bestemmingsplan kan het mogelijk zijn om, als het bestemmingsplan dit toestaat, bouwvergunningvrij te bouwen tot een maximum oppervlakte aan bijgebouwen zoals vermeld staat in dit bestemmingsplan, rekening houdende met mogelijke surplus regelingen en vrijstellingen, maar met een nok hoogte van 5,00 meter. U dient dan alleen een omgevingsvergunning aan te vragen voor het 'strijdig' gebruik van het gebouw, niet voor het bouwen zelf. Wilt u hoger bouwen dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Wilt uw geheel vergunningsvrij bouwen, dus vlg
het B.O.R. - bijlage 2 - Artikel 2 dan mag dat alleen als volgt
- Als u bouwt in een achtererf
- het gebouw maximaal 30m2 bedraagt
- met een hoogte maximaal 3 meter
- de afstand tot het hoofdgebouw minimaal 2,5 meter bedraagd
- de afstand tot de erfgrens moet minimaal 1 meter bedragen


Conclusie en advies
Om een mooi vergunningsvrij bijgebouw te kunnen realiseren is ons advies om dit te doen vlg artikel 3 van de B.O.R, vraag uw gemeente specifiek naar deze mogelijkheden of vraag toch een volledige omgevingsvergunning aan.

Voor meer infomatie leest u verder onder de vergunningscheckbutton!

Direct vergunning aanvragen?
Wilt u op voorhand een compleet gebouw met uw gemeente bespreken of direct een bouwvergunning/omgevingsvergunning aanvragen met een van onze gebouwen dan heeft u hiervoor bouwtekeningen met aanzichten, details, doorsnedes en constructie gegevens nodig. Zonder deze bescheiden wordt uw aanvraag niet behandeld. U kunt deze ook zonder bestelling van een compleet eikenBOUWPAKKET aanvragen tegen kostprijs. Daarmee verkort uw de procedure en kunt u sneller bouwen.

Zullen wij het voor uw regelen?
of leest u ons voorstel om een 3d-ontwerp met omgevingsvergunningsprocedure te laten maken


Wilt weten wat een ontwerp kost klik hier Wilt uw weten wat een eiken gebouw kost klik hier

3D-full-service vanaf € 20,-/m2 (excl btw)

Keuze C - full-service 3D-Ontwerp, met aanvraag omgevingsvergunning, inclusief leveren of bouwen van het object

U heeft zelf slechts gedeeltelijk of totaal nog geen idee, schets of ontwerp van uw gebouw gemaakt of laten maken, maar u wilt van Hemadowi een ontwerp met gebinten op basis van onze ervaring, referenties en wat u gezien heeft op deze website. Geef het uit handen en laat u verrassen. We zijn ervan overtuigd dat we u kunnen boeien en uitdagen met onze ontwerpen. We adviseren u op basis van ter plaatse geldende regels, mogelijkheden en onmogelijkheden. En bepalen met u samen het bouwbudget. (lees ook wat kost een eiken bijgebouw)

Hemadowi maakt elke animatie in fullcolor 3D op uw eigen perceel op de Google maps kaart van uw omgeving. U kunt exact zien wat het resultaat gaat worden. Wilt u een andere kleurstelling of ander materiaal gebruik beoordelen. Slechts een paar muisklicken en u ziet meteen het resultaat. En het ontwerp leeft echt omdat u het van alle kanten kunt bekijken. Zelfs op uw eigen tv, PC, laptop, tablet of smartphone. Thuis of onderweg?

Bovendien ontvangt u van het ontwerp full-color 3D afbeeldingen in PDF per email van alle aanzichten en een aantal details van het definitieve ontwerp. En alle aanzicht en principedetail tekeningen in een digitale set in PDF formaat per email en wij starten voor u de omgevingsvergunning procedure op voor fase I (toetsing en welstand) Gaat uw gemeente in princiepe akkoord op basis van het ontwerp en past het binnen het bestemmingsplan dan zullen ze vragen om aanvullende gegevens (faseII), tekeningen, details en berekeningen.
Voor fase II van de omgevingvergunning worden de detail tekeningen en (constructeurs)berekeningen tzt de werkzaamheden uitgevoerd door de partijen die betrokken worden bij de uitvoering ( de kosten worden in de begroting opgenomen)

Indien akkoord maken wij maken binnen 2 tot 4 weken na opdracht het ontwerp in 3d en plaatsen dit op ons youtube kanaal. ALLEEN U KUNT DIT BEKIJKEN. Daarna ontvangt u de 3d afbeeldingen en van ons een offerte voor de houtbouw. Ook zullen we in overleg met u offertes aanvragen voor de bouwkundige werkzaamheden van het gebouw. U kunt zelf beslissen met wie u in zee gaat en wie de bouwbegeleiding voor zn rekening neemt.

De kosten voor een fullcolor 3D-ontwerp bedraagt € 24,20/m2
- minimale kosten € 750,-
- inclusief btw
- zie ook refund * onder

- optie - de bestaande situatie/bebouwing ingetekenen kost € 12,10/m2 extra
- Wilt u ook bouwbegeleiding van het project dan kost dit € 18,15/m2 per te bouwen object extra.

tekeningen en berekeningen

FUNDERINGSTEKENING standaard in pakket   MONTAGEHANDLEIDING standaard in pakket   VERGUNNINGSTEKENING bestelcode VGT   CONSTRUCTEURSRAPPORT bestelcode STAT  
2 weken na bestelling  bij aflevering en ontvangst betaling  ca 2 weken na bestelling   ca 2 weken na bestelling  

Omgevingsvergunning/Wabo
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De Wabo maakt het mogelijk om voor een groot aantal toestemmingen op het gebied van de fysieke leefomgeving nog maar één vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning

Wat is de omgevingsvergunning?
Met de omgevingsvergunning is de aanvraag voor vergunningen om te kunnen bouwen simpeler geworden. Voorheen moest u nog voor verschillende vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen, bij verschillende overheidsinstanties zijn. Al die vergunningen zijn per 1 oktober 2010 gebundeld in 1 vergunning: de omgevingsvergunning.
De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn opgenomen in de omgevingsvergunning. Dat zijn onder andere de: milieuvergunningen; bouwvergunningen; sloopvergunningen; monumentenvergunning; huisvestingsvergunning; gebruiksvergunning; afvalbeschikking.
In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Ontheffingen en toestemmingsvereisten ook in omgevingsvergunning
Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere zogenaamde toestemmingsvereisten (zaken die in orde moeten zijn voor u kunt verbouwen) zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geldt 1 beroepsprocedure.

Eén loket voor omgevingsvergunning
Alle aanvragen dient u in bij 1 loket. Het loket is bij de gemeente, omdat de plaats van de activiteit waarvoor een vergunning wordt aangevraagd bepalend is.

Wabo
De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

B.O.R
In het Besluit omgevingsrecht dat ook per 1 oktober is gaan gelden, zijn de activiteiten beschreven die niet omgevingsvergunningplichtig zijn. De wetgever heeft gekozen voor verruimingen ten opzichte van het nu nog geldende Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken.De belangrijkste verruiming is dat niet alleen bij woningen, maar ook bij gebouwen met een andere functie vergunningsvrij gebouwd mag worden. Zo mag op het achtererfgebied (het erf aan de achterkant en niet naar openbaar gebied gekeerde zijkant op meer dan 1 meter van de voorkant van het hoofdgebouw), het hoofdgebouw eenlaags worden uitgebreid. Op deze wijze zou bijvoorbeeld vergunningsvrij een flinke uitbreiding van een supermarkt op het achterliggende parkeerterrein mogelijk zijn.Voor uitbreidingen op een afstand van meer dan 2,5 meter van het hoofdgebouw geldt onder meer de eis dat de functie van het bouwwerk ondergeschikt is aan het hoofdge-bouw. Slaapkamers in de schuur achterin de tuin zijn dus ook in de nieuwe regeling niet vergunningsvrij. Verder zijn vergunningsvrij bijvoorbeeld: gewoon onderhoud, bepaalde dakkapellen, dakramen, zonnecollectoren, kozijnen, zonweringen, afscheidingen tussen balkons of dakterrassen, perceelsafscheidingen, vlaggenmasten en antennes en dergelijke. De specifieke vereisten staan in artikel 2 Besluit omgevingsrecht (Bor).

In artikel 3 Bor is een nieuwe categorie vergunningvrije bouwwerken opgenomen. Indien het bouwwerk past binnen de eisen van artikel 3 en binnen het bestemmingsplan, is geen omgevingsvergunning vereist. Binnen het bestemmingsplan passende activiteiten die omgevingsvergunningvrij mogen worden gebouwd zijn bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied niet hoger dan 5 meter, een zwembad op het erf bij een woning en bepaalde interne veranderingen. Indien wel een planologische wijziging noodzakelijk is, zal een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd voor het strijdig gebruik, maar niet voor het bouwen. Afwijking van het bestemmingsplan zal onder de Wabo niet langer door verlening van een ontheffing of een projectbesluit geschieden, maar door verlening van een omgevingsvergunning

In artikel 4 Bor zijn de zogenoemde kruimelgevallen (voorheen artikel 19 lid 3 en 3.23 Wro) opgenomen. Op grond van artikel 2.12 lid a onder a onder 2 Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend voor planologisch strijdig gebruik in de artikel 4 Bor genoemde gevallen.

Soms is het niet heel duidelijk of een omgevingsvergunning nodig is. Dit geldt met name voor de in artikel 3 genoemde gevallen, waarbij dit afhankelijk is van het feit of het bouwwerk binnen het bestemmingsplan past of niet. Indien ten onrechte zonder omge-vingsvergunning gebouwd is kan handhavend opgetreden worden. Gedwongen afbraak behoort tot de mogelijkheden. De bouwer die van tevoren zekerheid wil hebben over de vergunningplicht zal een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten aanvragen. Het oordeel van het bevoegd gezag daaromtrent kan in het kader van bezwaar en beroep tegen het besluit dat op de aanvraag omgevingsvergunning wordt genomen kan worden aangevochten.

Meer informatie omgevingsvergunning
Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Bedrijven met vragen over de omgevingsvergunning kunnen terecht bij Antwoord voor bedrijven.

Bestelling
Pas als de bouwvergunning daadwerkelijk in uw bezit is, geeft u ons opdracht. De levertijd van uw gebouw bedraagt 6 tot 8 weken. De bouwtijd is afhankelijk van de grootte van het gebouw en varieert van 2 dagen tot 2 weken.

Standaard gebouwen
Wilt u echter zoveel mogelijk zelf doen of regelen dan zijn onze standaard gebouwen voor u een heel goed en betaalbaar alternatief

Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen.

bijgebouw binten boerderij buitenkeuken carport dakdekker dakopbouw eiken eiken bijgebouw eiken carport eiken garage eiken gastenverblijf eiken gebint eiken paardenstal eiken schuur eiken serre eiken terrasoverkapping eiken veranda facebook flickr garage gastenverblijf gebint gebintwerk gebouweerbij google gordingkap hooiberg hooimijt houtbewerking houtbouw houtzagerij kapconstructie korbelen maatwerk makelaar ontwerper poolhouse restauratie schrijnwerker schuur serre sketchup sporenkap stallen timmerfabriek timmerman villa woning zagerij

Printerversieeiken bijgebouwen en eiken gebinten voor uw eiken carport, eiken garage, eiken schuur, eiken veranda, eiken serre, woning, villa of boerderij